Tuesday, October 6, 2009

Memutarbelitkan hukum Tuhan

Mohon rujuk majalah Tanwir edisi Ogos-September 2009. Majalah ini diterbitkan oleh Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA),Kementerian Penerangan komunikasi dan Kebudayaan Malaysia.

Lihat isu berkaitan Hukum Semasa.


Hukum wanita berjabat tangan dengan lelaki, kedudukan hukum rejam ke atas penzina : Qardhawi & Abu Zuhrah sembunyi fatwa!! Oleh Panel penulis JASA.

Sedikit yang saya faham, penulis cuba memutarbelitkan hukum berkaitan penzina. Seperti yang kita tahu, hukum ke atas penzina yg belum berkahwin dan sudah berkahwin adalah berbeza. Jika belum berkahwin, hukumannya sebat 100 kali dan dibuang negeri selama 1 tahun. Hukum penzina yang telah berkahwin adalah sebat 100 kali dan rejam sampai mati.

Tetapi dalam majalah Tanwir berkaitan isu ini, penulis itu menyatakan bahawa hukum penzina samada sudah berkahwin dgn belum berkahwin adalah sama sahaja, iaitu sebat 100 kali. Tidak ada Hukum Buang Daerah atau HukumRejam bersama-sama dengan hukum sebat itu. Ini berdasarkan dengan pemansuhan surah an-Nur ayat 2 . Walaupun ayat itu telah dimansuhkan tetapi hukum nya kekal (tetap) berdasarkan hadith nabi,yang bermaksud "lelaki tua dan perempuan tua, apabila mereka berzina maka kamu rejamlah kedua-dua mereka sebagai satu amaran daripada Allah". riwayat Ibn Majah, 2:854.

Saya telah merujuk sebuah Buku Undang-Undang Jenayah Islam (Jenayah Hudud) Karangan Dr Mat Saad Abd Rahman, HIZBI, Shah Alam,1993. Menurut buku ini ,Para ulama telah berijma' tentang peruntukkan Hukum ke atas penzina yang belum muhsan adalah sebat 100 kali bersama-sama Hukum Buang Daerah selama 1 tahun dan Hukum penzina yang sudah muhsan adalah Hukum sebat bersama Hukum Rejam sampai mati sebagai satu pembalasan ke atas penzina dan ia diterima oleh kesemua orang Islam kecuali kumpulan Khawarij Azariqah sahaja yg menolaknya. Pada Pendapat mereka, pembalasan ke atas penzina yang sudah muhsan adalah sama dengan pembalasan ke atas penzina belum muhsan iaitu hukum sebat yg sabit menerusi firmanNya di dalam surah al-Nur, ayat 2.Dan mereka menolak hadith2 yang berkaitan dengan hukuman rejam kerana ia dikatakan belum sampai masa ke peringkat hadith mutawatir.

Rejam adalah satu pembalasan, berat dalam jenayah zina yang bermaksud membunuh penzina yang sudah muhsan menerusi lontaran batu atau apa sahaja yang seumpamanya. Perlaksanaannya adalah terikat dengan kesempurnaan sifat ihsan dalam diri penzina. Kesempurnaan sifat ihsan pula terikat dengan beberapa syarat, sebahagian yang lain hanya diterima oleh setengah-setengah ulama' sahaja.

Selain pembalasan rejam terdapat pula pembalasan kedua yang diwajibkan ke atas penzina yang muhsan, iaitu sebat yang disebut oleh Rasullulah SAW di dalam Hadithnya: "...duda( apabila berzina) dengan janda disebat seratus kali dan direjam dengan batu. " Akan tetapi para ulama' telah berselisih pendapat tentang apa kah penzina muhsan hanya dikenakan pembalasan rejam sahaja atau rejam bersama-sama dengan sebat?

Sebahagian ulama' mengatakan bahawa sebat merupakan pembalasan kedua ke atas penzina yang muhsan. Mereka berhujah dengan firman Allah : surah an-Nur ayat 2, " Perempuan yang berzina dan lelai yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap orang daripada keduanya-duanya seratus kali sebat."

Dari ayat di atas telah menyebut hukuman sebat sebagai pembalasan asasi di dalam Jenayah Zina. Selepas itu sunnah pula menambahkan hukuman rejam ke atas penzina yang muhsan dan hukuman buang daerah ke atas penzina yang bukan muhsan sebagai pembalasan lain disamping hukuman sebat, di antaranya Rasullulah SAW telah bersabda : "Ambillah daripada saya, sesungguhnya Allah telah mengadakan jalan keluar untuk mereka (iaitu penzina perempuan), teruna ( apabila berzina) dengan dara disebat seratus kali dan dibuang daerah selama setahun, dan duda ( apabila berzina) dengan janda disebat seratus kali dan direjam dengan batu." (Hadith di riwayatkan Muslim, 11:190, Abu daud, 12:93, Al- Tirmidhi, 4:705 dan Ibn Majah, 2:853)

Dengan kerana itu, wajiblah dikumpulkan kedua-dua pembalasan itu ke atas penzina yang muhsan... 'Ali semasa pemerintahannya, telah menjalankan kedua-duanya ke atas seorang perempuan muhsan yang dikenali sebagai Sharahah apabila beliau menyebatnya pada hari Khamis dan merejamnya pada hari jumaat. 'Ali berkata, saya menyebatnya dengan kitab Allah dan merejamnya dengan Sunnah Rasullulah SAW... Mereka yang berpendapat begini termasuklah Ahmad bin Hambal(menurt salah satu riawayat daripadanya), ulama' Mazhab Zahiri, Mazhab Shi'ah Zaidiyyah dan lain-lain.[1]

Putarbelit yang dipaparkan dalam majalah itu amat merbahaya kerana ia berkaitan dengan Hukum yang telah Allah dan Sunnah Rasullulah tetapkan.


1.( Ibn Rushd. Bidayat al-Mujtahid, 2:363; Ibn al-Humam, Sharh Fath al-Qadir, 4 : 133; al- Sheikzakaria al-Ansari, Asna al-Matalib 4:128; Ibn Qudamah, al-Mughni,10:25; 'Abd al-Khaliq al-Nawawi, al Tashri, al-Jinai,h90, 'Abd al-Qadir 'Audah, al-Tshri al-Jinai al Islam ,(2:385)

No comments:

Post a Comment